Warunki użytkowania

Regulamin został ostatnio zaktualizowany dnia 2023-11-16

1. Wstęp

Niniejsze Warunki stosują się do tej strony internetowej oraz do transakcji związanych z naszymi produktami i usługami. Możesz być związany dodatkowymi umowami dotyczącymi twoich relacji z nami lub wszelkimi produktami lub usługami, które otrzymujesz od nas. Jeśli jakiekolwiek postanowienia dodatkowych umów kolidują z jakimikolwiek postanowieniami niniejszych Warunków, postanowienia tych dodatkowych umów będą miały pierwszeństwo i kontrolę.

2. Wiążące postanowienia

Rejestrując się, uzyskując dostęp lub w inny sposób korzystając z tej strony internetowej, niniejszym zgadzasz się być związany niniejszymi Warunkami określonymi poniżej. Samo korzystanie z tej strony internetowej oznacza znajomość i akceptację tych Warunków. W niektórych szczególnych przypadkach możemy również poprosić Cię o wyraźną zgodę.

3. Komunikacja elektroniczna

Korzystając z tej strony internetowej lub komunikując się z nami elektronicznie, zgadzasz się i potwierdzasz, że możemy komunikować się z Tobą elektronicznie na naszej stronie internetowej lub wysyłając do Ciebie e-mail, i zgadzasz się, że wszystkie umowy, powiadomienia, ujawnienia i inne komunikaty, które dostarczamy Ci elektronicznie, spełniają wszelkie wymagania prawne, w tym, ale nie tylko, wymóg, aby takie komunikaty były w formie pisemnej.

4. Własność osób trzecich

Nasza strona internetowa może zawierać hiperłącza lub inne odniesienia do stron internetowych innych stron. Nie monitorujemy ani nie recenzujemy treści stron internetowych innych stron, do których prowadzą odnośniki z tej strony internetowej. Produkty lub usługi oferowane przez inne strony internetowe podlegają odpowiednim Warunkom tych stron trzecich. Opinie wyrażane lub materiały pojawiające się na tych stronach internetowych nie są koniecznie współdzielone ani popierane przez nas.

Nie będziemy odpowiedzialni za jakiekolwiek praktyki związane z prywatnością lub treści tych stron. Ponosisz wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z tych stron internetowych i wszelkich związanych z nimi usług stron trzecich. Nie przyjmiemy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, jakiegokolwiek rodzaju, jakkolwiek spowodowane, wynikające z twojego ujawnienia stron trzecim informacji osobistych.

5. Odpowiedzialne korzystanie

Odwiedzając naszą stronę internetową, zgadzasz się korzystać z niej tylko w celach zamierzonych i dozwolonych przez te Warunki, wszelkie dodatkowe umowy z nami oraz obowiązujące prawa, regulacje i ogólnie akceptowane praktyki online oraz wytyczne branżowe. Nie możesz używać naszej strony internetowej ani usług do używania, publikowania lub dystrybuowania jakiegokolwiek materiału, który składa się z (lub jest powiązany z) złośliwym oprogramowaniem komputerowym; używać danych zebrane z naszej strony internetowej do jakiejkolwiek bezpośredniej działalności marketingowej lub prowadzić jakiekolwiek systematyczne lub zautomatyzowane działania zbierania danych na stronie internetowej lub w związku z nią.

Angażowanie się w jakąkolwiek działalność, która powoduje lub może powodować uszkodzenie strony internetowej lub która zakłóca jej działanie, dostępność lub dostępność, jest surowo zabronione.

6. Zakończenie użytkowania

Możemy, według naszego uznania, w dowolnym momencie zmodyfikować lub zaprzestać dostępu do, tymczasowo lub na stałe, strony internetowej lub jakiejkolwiek Usługi na niej. Zgadzasz się, że nie będziemy odpowiedzialni wobec ciebie ani żadnej strony trzeciej za taką modyfikację, zawieszenie lub zaprzestanie twojego dostępu do lub korzystania ze strony internetowej lub jakiejkolwiek treści, którą możesz udostępnić na stronie internetowej. Nie będziesz miał prawa do żadnego odszkodowania ani innego wynagrodzenia, nawet jeśli niektóre funkcje, ustawienia i/lub jakiekolwiek Treści, na których się opierałeś lub na które liczyłeś, zostaną trwale utracone. Nie możesz omijać ani próbować omijać żadnych środków ograniczających dostęp na naszej stronie internetowej.

7. Polityka zwrótów

Polityka zwrotów szczegółowo opisana jest na poniższej stronie:

8. Gwarancje i odpowiedzialność

Nic w tej sekcji nie ogranicza ani nie wyłącza żadnej gwarancji domniemanej przez prawo, której ograniczenie lub wyłączenie byłoby niezgodne z prawem. Ta strona internetowa i cała zawartość strony są dostarczane na zasadach „tak jak jest” i „w miarę dostępności” i mogą zawierać nieścisłości lub błędy typograficzne. Wyraźnie oświadczamy, że rezygnujemy ze wszelkich gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, czy to wyraźnych czy domniemanych, odnośnie dostępności, dokładności lub kompletności Treści. Nie udzielamy gwarancji, że:

– ta strona internetowa lub nasze produkty lub usługi spełnią twoje wymagania;

– ta strona internetowa będzie dostępna nieprzerwanie, terminowo, bezpiecznie lub bez błędów;

– jakość jakiegokolwiek produktu lub usługi zakupionego lub uzyskanego przez ciebie za pośrednictwem tej strony internetowej spełni twoje oczekiwania.

Nic na tej stronie internetowej nie stanowi ani nie jest przeznaczone do stanowienia, porady prawnej, finansowej lub medycznej jakiegokolwiek rodzaju. Jeśli potrzebujesz porady, powinieneś skonsultować się z odpowiednim profesjonalistą.

Następujące postanowienia tej sekcji będą stosowane w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo i nie będą ograniczać ani wyłączać naszej odpowiedzialności w zakresie jakiejkolwiek sprawy, której ograniczenie lub wyłączenie naszej odpowiedzialności byłoby niezgodne z prawem lub nielegalne. W żadnym wypadku nie będziemy odpowiedzialni za jakiekolwiek szkody bezpośrednie lub pośrednie (w tym jakiekolwiek szkody z tytułu utraty zysków lub przychodów, utraty lub uszkodzenia danych, oprogramowania lub bazy danych, lub utraty lub uszkodzenia mienia lub danych) poniesione przez ciebie lub jakąkolwiek stronę trzecią, wynikające z twojego dostępu do, lub korzystania z naszej strony internetowej.

Z wyjątkiem przypadków, gdy dodatkowa umowa wyraźnie stanowi inaczej, nasza maksymalna odpowiedzialność wobec ciebie za wszystkie szkody wynikające z lub związane ze stroną internetową lub jakimikolwiek produktami i usługami reklamowanymi lub sprzedawanymi za pośrednictwem strony internetowej, niezależnie od formy działania prawnego nakładającego odpowiedzialność (czy to w umowie, sprawiedliwości, zaniedbaniu, zamierzonym działaniu, delikcie lub inaczej) będzie ograniczona do całkowitej ceny, którą zapłaciłeś nam za zakup takich produktów lub usług lub za korzystanie ze strony internetowej. Taki limit będzie stosowany łącznie do wszystkich twoich roszczeń, działań i przyczyn działań wszelkiego rodzaju i charakteru.

9. Prywatność

Aby uzyskać dostęp do naszej strony internetowej i/lub usług, możesz być zobowiązany do podania pewnych informacji o sobie jako części procesu rejestracji. Zgadzasz się, że wszystkie informacje, które podasz, będą zawsze dokładne, poprawne i aktualne.

Traktujemy twoje dane osobowe poważnie i jesteśmy zobowiązani do ochrony twojej prywatności. Nie będziemy używać twojego adresu e-mail do niezamówionej poczty. Wszelkie e-maile wysyłane przez nas do ciebie będą dotyczyły tylko dostarczania uzgodnionych produktów lub usług.

Opracowaliśmy politykę, aby poradzić sobie z wszelkimi obawami dotyczącymi prywatności, jakie możesz mieć. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy zobaczyć naszą Politykę cookie.

10. Przeniesienie

Nie możesz przenieść, przekazać ani podzlecić żadnych swoich praw i/lub obowiązków wynikających z niniejszych Warunków i postanowień, w całości lub części, na jakąkolwiek stronę trzecią bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Jakiekolwiek domniemane przeniesienie naruszające tę Sekcję będzie nieważne i bezskuteczne.

11. Naruszenia tych Warunków i postanowień

Bez uszczerbku dla naszych innych praw wynikających z tych Warunków i Postanowień, jeśli naruszysz te Warunki i Postanowienia w jakikolwiek sposób, możemy podjąć takie działania, jakie uznamy za stosowne, aby poradzić sobie z naruszeniem, w tym tymczasowo lub na stałe zawiesić twój dostęp do strony internetowej, skontaktować się z dostawcą usług internetowych, aby zażądać zablokowania dostępu do strony internetowej, i/lub rozpocząć przeciwko tobie działania prawne.

12. Zwolnienie z odpowiedzialności

Zgadzasz się zrekompensować, obronić i chronić nas przed wszelkimi roszczeniami, odpowiedzialnościami, szkodami, stratami i wydatkami, związanymi z twoim naruszeniem tych Warunków i postanowień oraz obowiązujących praw, w tym praw własności intelektualnej i praw do prywatności. Bezzwłocznie zrekompensujesz nam nasze szkody, straty, koszty i wydatki związane z lub wynikające z takich roszczeń.

13. Zrzeczenie się

Niepowodzenie w egzekwowaniu jakichkolwiek postanowień określonych w tych Warunkach i Postanowieniach oraz w jakiejkolwiek Umowie, lub niekorzystanie z opcji zakończenia, nie będzie interpretowane jako zrzeczenie się tych postanowień i nie wpłynie na ważność tych Warunków i Postanowień ani na jakiejkolwiek Umowy lub jakiejkolwiek jej części, ani na prawo do późniejszego egzekwowania każdego z postanowień.

14. Język

Te Warunki i Postanowienia będą interpretowane i konstruowane wyłącznie w języku polskim. Wszelkie powiadomienia i korespondencja będą pisane wyłącznie w tym języku.

15. Całość umowy

Te Warunki i Postanowienia wraz z naszą polityką cookie stanowią całą umowę między tobą a Małgorzatą Kuziarą-Wróbel w związku z twoim użytkowaniem tej strony internetowej.

16. Aktualizacja tych Warunków i postanowień

Możemy od czasu do czasu aktualizować niniejsze Warunki korzystania z usług. Masz obowiązek regularnie sprawdzać te Warunki pod kątem zmian lub aktualizacji. Data podana na początku niniejszych Warunków to data najnowszej rewizji. Zmiany w niniejszych Warunkach wejdą w życie po ich opublikowaniu na tej stronie internetowej. Kontynuacja korzystania z tej strony internetowej po opublikowaniu zmian lub aktualizacji będzie uważana za zawiadomienie o Twojej akceptacji przestrzegania i zobowiązania się do przestrzegania niniejszych Warunków.

17. Wybór prawa i jurysdykcji

Niniejsze Warunki będą regulowane przez prawo polskie. Spory wynikające z niniejszych Warunków będą podlegać jurysdykcji sądów polskich. Jeżeli jakakolwiek część lub postanowienie niniejszych Warunków zostanie uznane przez sąd lub inny organ za nieważne i/lub niewykonalne na mocy obowiązującego prawa, taka część lub postanowienie zostanie zmodyfikowane, usunięte i/lub wykonane do maksymalnie dopuszczalnego zakresu, aby oddać zamiar niniejszych Warunków. Pozostałe postanowienia nie będą dotknięte.

18. Informacje kontaktowe

Ta strona internetowa jest własnością i jest prowadzona przez Małgorzatę Kuziara-Wróbel.

W sprawach dotyczących niniejszych Warunków możesz się z nami skontaktować, pisząc lub wysyłając do nas e-mail na następujący adres:

basenplatankozlow@gmail.com

ul. Kozielska 205, 44-121 Gliwice

Więcej informacji na podstronie https://basenplatankozlow.pl/o-nas/